BÖLÜMLER    
Çağdaşlaşma Reformları  
Kültür Reformu
Medeniyet Yolundaki Rehberimiz: İlim  
Atatürk’ün Sanat Görüşü
Ekonomik Kalkınma  
Atatürk’ün Edebiyat Görüşü
Sanayileşme Hamlesi  
Basının İlerlemedeki Rolü
Ulaşımdaki Gelişmeler  
Hukuk Reformu
Tarım Reformu  
Kadının Toplumsal Yaşamdaki Yerini Alması
Milli Harp Sanayiinin Kurulması  
Atamızın Vasiyeti
Eğitim Seferberliği  
Atatürkçülüğe Sarılmak
       

 Gazi Orman Çiftliği'nde traktör kullanırken,
14 Temmuz 1923

Tarım Reformu

Tarım ürünlerinin I. Dünya Savaşı'ndan önce, Türkiye'nin ulusal gelirindeki payı % 54'tür. Ancak tarım tamamen ilkel üretim metotlarına dayandığı için rekolte ve verim oldukça düşüktür. Bu dönemdeki nüfusun % 80'nin kırsal bölgelerde yaşadığı, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sürdürdükleri bilinmektedir. Diğer bir hakikat de bu gruba giren insanların sayıca çoğunluğu oluşturmalarına rağmen ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamında hiçbir söz sahibi olmamalarıdır. Halkın bu bölümü daha ziyade fakirliğin getirdiği sorunlarla mücadele etmektedir.


Gazi Orman Çiftliği'nde ilk ürünleri incelerken, 1925

Mustafa Kemal, sözü edilen olumsuzluklara set çekmiş, köylüyü Türkiye'nin gerçek sahibi olarak tanımlamıştır. Onun önderliğinde köylünün durumunun bir an önce iyileştirilmesi, modern tarıma geçilmesi, çağdaş üretim tekniklerinin uygulanması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Son model tarım makinaları ithal edilerek yurda getirilmiştir. Köylü hem maddi olarak desteklenmiş, hem de teknik araç ve gereçlerle donatılmıştır. Tarım kooperatifleri de tarımın gelişmesinde ve köylünün eğitilmesinde lokomotif görevini üstlenmişlerdir.

 


Gazi Orman Çiftliği'nde bir işçinin gösterdiği mahsulü incelerken,
4 Temmuz 1925

"Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim: Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete hak kazanan ve layık olan köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisat siyaseti bu temel gayeyi gerçekleţtirmeye yönelmiţtir." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I, s. 225)

"Tarım kredi kooperatiflerinin az zamanda bütün yurdu kaplamasını, başarıcı gayretinizden bekliyoruz." (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, s. 576)
.Bunu da beyan edeyim ki Türk milletinin son senelerde gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların hakiki sahibi kendisidir. Sizsiniz. Milletimizde bu istidat ve tekamül mevcut olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yetemezdi.".

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, s.214